Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013.

Thứ tư - 30/01/2013 04:52
Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013
UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
        Số: 03/BC-GD&ĐT               TP. Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 01 năm 2013
 
 
BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013.


 
 
  

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;
          Thực hiện Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của Chủ tịch  UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012- 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
          Thực hiện Công văn số 3088/SGDĐT-VP ngày 28/12/2012 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2012-2013;
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 của ngành GD&ĐT thành phố; Phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2012-2013 như sau:
 
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHUNG
(Có phụ lục thống kê kèm theo)
1. Mầm non:
Tổng số trường: 17, có 10 trường công lập.
Tổng số lớp: 163 nhóm, lớp (Nhà trẻ 34, MG 129).
Tổng số trẻ: 6361 trẻ (Nhà trẻ: 1345, MG: 5016 trẻ).
Tổng số cán bộ viên chức 471, trong đó giáo viên đứng lớp 318.
Tổng số biên chế được giao: 213 biên chế.
2. Tiểu học:
Tổng số trường: 11 trường
Tổng số lớp: 270 lớp (trong đó lớp 2 buổi/ngày là 129 lớp).
Tổng số học sinh:  10125 HS (trong đó HS học 2 buổi/ngày là 4088HS)
Tổng số cán bộ viên chức 444, trong đó giáo viên đứng lớp 366.
Tổng số biên chế được giao: 437 biên chế .
3. Trung học cơ sở:     
Tổng số trường: 10 trường
Tổng số lớp: 190 lớp.
Tổng số học sinh:  6563 học sinh.
Tổng số cán bộ viên chức 492, trong đó giáo viên đứng lớp 424.
Tổng số biên chế được giao: 480 biên chế.
 
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012-2013
I. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.
1. Được sự chỉ đạo của Thành uỷ Quảng Ngãi, Phòng GD&ĐT thành phố phối hợp với Ban tuyên giáo Thành uỷ mở các lớp học bồi dưỡng chính trị và triển khai nhiệm vụ năm học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Kết quả có 99,5% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành tham gia học tập.
2. Xây dựng chương trình công tác năm, tháng, học kỳ cho toàn ngành ngay từ đầu năm học và triển khai theo kế hoạch. Chỉ đạo, tổ chức hội nghị CBCC xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm học, đăng ký các danh hiệu thi đua để phấn đấu, đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và những việc chưa làm được, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt hơn.
3. Trên cơ sở biên chế được giao, phòng GD&ĐT thành phố đã bố trí sắp xếp hợp lý số biên chế của cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn đối với cơ quan của Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học trực thuộc.
4. Chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện công khai 3 công khai theo Thông tư 09 công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất; công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; công khai thu, chi tài chính. Thực hiện tự chủ tài chính theo Thông tư 43. Hiện nay 31 trường đã thực hiện tự chủ về tài chính.
5. Phối hợp với Trường Đại học Phạm văn Đồng mở riêng cho giáo dục thành phố 03 lớp bồi dưỡng về tin học, ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực cho 123 cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời cử 65 giáo viên tham gia các lớp học ghép về CNTT nâng tổng số giáo viên được bồi dưỡng lên 200 giáo viên. Việc kịp thời bồi dưỡng đã từng bước nâng cao trình độ tin học và ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Giáo viên đã từng bước ứng dụng CNTT trong quá trình soạn giảng, truy cập các bài dạy mẫu, giáo án mẫu... Đến nay có Trường tiểu học Nghĩa Chánh và 9/10 trường THCS có phòng máy vi tính và thực hiện giảng dạy tin học cho học sinh (Trường THCS Lê Hồng Phong, chưa dạy tin học cho học sinh; có 4 trường mầm non gồm: TT Sơn ca, TT Xuân Hồng, TT Hoa Cương và TT Tuổi Thơ đã đưa hệ thống camera đến các lớp học để BGH quản lý. Trang Web của Phòng GD&ĐT thành phố hoạt động bước đầu có hiệu quả. Trong học kì Phòng đã thực hiện thông báo hội họp, kết quả thi, gửi các văn bản cho các đơn vị trực thuộc bằng thư điện tử và tải trên trang Web. Phối hợp với công ty Viettell kết nối internet cho các trường còn thiếu, đến nay đã có 100% đơn vị trường được kết nối internet và bước đầu ứng dụng có hiệu quả.
          6. Phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, công tác phổ cập giáo dục; công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn.
Thực hiện đúng quy trình, thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân công khai, kịp thời. Công tác đón tiếp, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các yêu cầu của tổ chức, công dân đến liên hệ công tác lịch sự, ân cần, đúng mực, giải quyết có tình có lý, nhanh chóng, đúng thủ tục, nguyên tắc, không có thái độ hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ công chức và người lao động.
7. Cán bộ, viên chức thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc ở cơ quan, đảm bảo và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao. Chế độ hội họp, báo cáo của cán bộ, viên chức của cơ quan Phòng GD&ĐT thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cơ quan.
8. Căn cứ kế hoạch thanh tra của Sở giáo dục, ngay từ đầu năm học Phòng GD&ĐT thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra cho toàn ngành; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra chuyên môn, toàn diện; chỉ đạo các trường kiện toàn tổ chức, bộ máy thanh tra, kiểm tra.
Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thanh tra, kiểm tra công tác lạm thu; kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17 của Bộ GD&ĐT. Trong học kỳ I đã tiến hành kiểm tra, xử lí 01 trường hợp dạy thêm không đúng quy định.
Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, đảm bảo cho trẻ 5 tuổi được học mầm non trước khi vào lớp 1; chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong thi cử; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.
Kết quả: Các cơ sở giáo dục chấp hành tốt cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Thực hiện tốt chương trình GDMN mới; công tác lạm thu đã kịp thời chấn chỉnh; công tác dạy thêm học thêm từng bước được chấn chỉnh.
          Thanh tra, kiểm tra chuyên môn, toàn diện một số trường, kết quả:
Số lượng đơn vị được thanh tra Số lượng giáo viên được thanh tra
Mầm non Tiểu học TH cơ sở TH phổ thông
G K TB Y G K TB Y G K TB Y G K TB Y
7 20 8 2 0 34 10 0 0 65 10 0 0 0 0 0 0
9. Triển khai, hướng dẫn các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, y tế học đường, trường học thân thiện, học sinh tích cực theo tinh thần Công văn số 1411/GDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của Sở GD&ĐT. Tổ chức tập huấn hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp và kỹ năng công tác Đội trường học, kỹ năng sống cho Phó Hiệu trưởng, giáo viên tổng phụ trách Đội các trường TH và THCS cùng với giáo viên chủ nhiệm cốt cán trong 03 ngày với 137 cán bộ, giáo viên tham dự.
Trong học kỳ I có 21/21 trường TH và THCS tổ chức thực hiện đúng việc giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT, đã kiểm tra 04 trường đều đạt từ khá trở lên; phong trào múa hát tập thể sân trường và các trò chơi dân gian được các đơn vị thực hiện thường xuyên theo quy định.
10. Về công tác phối hợp:
Phối hợp với trường, trung tâm và các cơ quan khác mở các lớp: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: Mở lớp giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Thành Đội Quảng Ngãi: Mở lớp giáo dục quốc phòng cho đối tượng 4 cho 60 giáo viên THCS. Phối hợp với các đơn vị tổ chức trung thu cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trong thành phố với tổng trị giá 20.000.000đ. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức Hội thi phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em cho 10 trường THCS trong thành phố.
Phối hợp với các đơn vị xây dựng các kế hoạch liên tịch gồm: Phối hợp với Thành Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức “Liên hoan giáo viên trẻ làm theo lời Bác” và tuyên dương Giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2012 cho 30 cán bộ, giáo viên; kế hoạch triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2012 - 2013; kế hoạch tổ chức Hội thi “Nét đẹp tuổi hoa” thành phố Quảng Ngãi năm học 2012 – 2013. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục môi trường cho học sinh 06 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin mở lớp học hát dân ca Quảng Ngãi và dân ca khu V cho 49 giáo viên âm nhạc các trường tiểu học, THCS và giáo viên mầm non.
II. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.
1. Nhiệm vụ chung.
          - Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách sáng tạo, hiệu quả gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Trong hè, phối hợp Ban Tuyên giáo thành uỷ tổ chức bồi dưỡng chính trị hè và triển khai nhiệm vụ năm học cho toàn thể CBGV và nhân viên của ngành, kết quả: Mở 9 lớp học; tỷ lệ Đảng viên đi học 411/413 đạt 99,5%; tỷ lệ ngoài đảng đi học 887/891 đạt 99,5% (08 giáo viên không tham gia do đau yếu).
- Lễ khai giảng năm học 2012-2013 được tổ chức trang trọng đúng trọng tâm cả phần "Lễ" và phần "Hội" tạo không khí vui tươi phấn khởi ngay ngày đầu khai giảng. Điểm đổi mới trong lễ khai giảng năm học 2012-2013 là tất cả các trường có lãnh đạo Thành ủy, Thành phố tham dự.
         - Chỉ đạo các trường xây dựng nội quy, quy chế làm việc. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ trường Mầm non, Tiểu học và THCS.
          - Công khai dân chủ các khoản chi tiêu trong trường học, công bằng trong việc thi cử, đánh giá xếp loại cho điểm của học sinh; trong việc xét đề nghị nâng ngạch, nâng lương và các chế độ của người lao động.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”; hướng dẫn các trường cho cán bộ, viên chức cam kết thực hiện việc giảm thiểu học sinh yếu, học sinh lưu ban có nguy cơ bỏ học; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh để kịp thời khắc phục tình trạng học sinh yếu kém.
- Tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tổ chức giờ học hiệu quả. Chỉ đạo đổi mới soạn giảng, tăng cường ứng dụng CNTT. Tăng cường làm và sử dụng đồ dùng dạy học, giúp học sinh tiếp thu bài ngay tại lớp. Đẩy mạnh công tác chủ nhiệm lớp, phối hợp với các ban ngành đoàn thể huy động tối đa số học sinh ra lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Chỉ đạo các trường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, bỏ học.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 02/7/2009 của Bộ GD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp với Thành Đoàn, Hội Khuyến học, Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Phụ nữ xây dựng kế hoạch liên tịch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo. Kết quả: 100% số trường đăng ký xây dựng và có kế hoạch đầu tư, vận động các hội đoàn thể trong nhà trường, phụ huynh tham gia; thông qua các hoạt động vui chơi tập thể để truyền tải nội dung rèn luyện về nề nếp, thói quen vệ sinh và kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của học sinh.
Nhìn chung, cán bộ, giáo viên trong ngành đã nhận thức đúng về phong trào, có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm đối với công việc được giao; học sinh hiểu được mục đích ý nghĩa của việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tích cực tham gia phong trào.
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá của các đơn vị:
 
Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở
CCG TB Khá Tốt XS CCG TB Khá Tốt XS CCG TB Khá Tốt XS
0 0 10 5 2 0 0 0 7 4 0 0 1 5 4
Đến nay toàn thành phố có 100% số trường tiểu học và trung học cơ sở có nhân viên y tế; 100% số trường có công trình vệ sinh đáp ứng yêu cầu của học sinh, cụ thể cho từng bậc học như sau:
Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở
TS Có Y tế Có nhà  vệ sinh TS Có Y tế Có nhà vệ sinh TS Có Y tế Có nhà vệ sinh
17 6 17 11 11 11 10 10 10
- Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Miễn giảm các khoản đóng góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo quy định, tổ chức “Tháng khuyến học”, gây quỹ tình thương giúp bạn bằng hình thức “nuôi heo đất”,... Có kế hoạch chỉ đạo các trường cho mượn, tặng sách giáo khoa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thăm và tặng quà cho học sinh diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết.
- Các trường đã chủ động đưa trò chơi dân gian, tiếng hát dân ca vào trong các hoạt động, bước đầu có kết quả. Đa số giáo viên đều nhiệt tình trong việc thực hiện các trò chơi, các loại hình văn nghệ dân gian. Một số học sinh hiểu các trò chơi, các loại hình văn nghệ dân gian và thực hành tương đối tốt; thực sự hứng thú khi tham gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường. Tuy nhiên, thời gian cho học sinh sinh hoạt trong những buổi học còn ít; cơ sở vật chất của một số trường chưa đảm bảo; kinh phí hỗ trợ để mua sắm, trang bị, thực hiện trò chơi còn hạn chế. Một số trò chơi, loại hình văn nghệ dân gian chưa thực hiện được trong trường học vì không có kinh phí để thuê đạo diễn, mua sắm trang phục, đạo cụ (hát bả trạo, múa rối nước, …).
- Tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên về dạy học tích cực trong nhà trường; tổ chức hội thảo mở các lớp học bán trú, dạy 2 buổi/ngày cho các trường tiểu học. Tổ chức hội thảo và ký cam kết “Giảm thiểu học sinh học yếu, ngồi sai lớp và có nguy cơ bỏ học” giữa hiệu trưởng với giáo viên chủ nhiệm.
- Trong hè, Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức đoàn cho gần 30 CBQL đi học tập kinh nghiệm quản lí giáo dục tại các tỉnh, phòng GD&ĐT phía Nam; tiếp tục trong tháng 11 Phòng cử đoàn gồm 25 cán bộ, chuyên viên bậc học mầm non tham quan học tập tại 1 số trường mầm non tại thành phố Nha Trang.
- Tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định cho cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán các trường mầm non, tiểu học và THCS. Chỉ đạo các đơn vị tự đánh giá theo yêu cầu.
2. Giáo dục mầm non.
- 100% trường, lớp thực hiện chương trình GDMN mới; hè 2012 tiếp tục tổ chức bồi dưỡng lập kế hoạch giáo dục cho các giáo viên MN; tổ chức bồi dưỡng thực thiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo từng chủ đề và đánh giá cuối chủ đề; đánh giá giai đoạn và cuối năm cho 02 lớp với 120 CBGV.
- 100% trường MN tổ chức khảo sát chất lượng GV đầu năm học để có kế hoạch bồi dưỡng và sắp xếp GV cho phù hợp.
- Tổ chức dự giờ đột xuất tại các trường ở nhiều hoạt động khác nhau; kiểm tra theo chuyên đề 14 lượt trường. Duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên môn và thao giảng theo cụm, tổng số tiết thao giảng: 25 tiết. 
- Phát động các trường tự tổ chức thi và chấm trao giải như: Thi trang trí lớp đẹp; thi tự làm đồ dùng dạy học và đồ chơi; giờ học tốt - chăm sóc trẻ tốt chào mừng những ngày lễ hội; BGH các trường đã chủ động trong việc tăng cường tự kiểm tra và dự giờ thăm lớp.
- Ngay đầu năm khuyến kích CB, GV thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý, soạn giảng,… 100% các trường MN tham gia Ngày hội CNTT thành phố.
          - Các trường  thường  xuyên tổ chức cho các cháu được tham quan, dã ngoại trong từng chủ đề như: Đi siêu thị, bưu điện, vườn hoa, doanh trại chú bộ đội, …. các cháu và phụ huynh rất phấn khởi; ngoài ra hàng tháng còn tổ chức theo khối bữa tiệc buffee cho các khối mẫu giáo nhằm tập cho các cháu 1 số kỹ năng sống tập thể và thật sự đem lại sự phấn khởi hồ hởi trong trẻ.
- Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học và đồ chơi phục vụ cho việc dạy trẻ bằng nhiều nguồn kinh phí như: Ngân sách nhà nước và đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa. Tổng cộng : 700 triệu (nổi bật MN Hoa Hồng, Quảng phú, MN 2/9,…).
 Tóm lại: 100% các trường triển khai chương trình GDMN mới, triển khai thực hiện Bộ chuẩn đánh giá phát triển trẻ em năm tuổi. Tổ chức tốt chương GDMN mới và xây dựng bộ kiểm theo từng chủ đề và từ đó có khảo sát kết quả họat động trên trẻ kịp thời và ban đầu đem lại kết qủa tốt. Tuy nhiên, trong thực hiện chương trình và triển khai thực hiện Bộ chuẩn đánh giá phát triển trẻ em 5 tuổi còn hạn chế vì diện tích phòng học không đảm bảo quá nhỏ, giáo viên lớn tuổi và đào tạo chủ yếu chuẩn hóa; quá nhiều điểm trường trong 01 trường và còn nhiều lớp ghép 3 độ tuổi.
Nhà trẻ Mẫu giáo Mẫu giáo 5 tuổi
TS cháu trong độ tuổi Số cháu đến nhà trẻ Tỷ lệ TS cháu trong độ tuổi Số cháu đến MG Tỷ lệ TS cháu 5 tuổi Số cháu đến MG Số cháu học 2 buổi / ngày
4599 1345 29,2 5895 5016 85,1 1788 1788 1788
3. Giáo dục phổ thông.
a) Giáo dục tiểu học:
- Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình giáo dục đối với các trường dạy 1 buổi/ ngày và 2 buổi ngày, các trường có mở lớp bán trú cho học sinh.
- Thực hiện tốt kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Việt và môn Toán đối với các lớp từ khối 2 đến khối 5 để phân loại học sinh trong lớp, điều chỉnh phương pháp, bố trí giáo viên giảng dạy hợp lí.
- Triển khai thực hiện dạy và học môn tiếng Anh cấp tiểu học cho 100% học sinh khối lớp 3. Tiếp tục triển khai dạy học vi tính cho học sinh khối lớp 3 tại trường tiểu học Nghĩa Chánh.
- Triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại trường TH Nghĩa Chánh theo kế hoạch chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
- Tổ chức thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm; khuyến khích và nhân rộng các tiết dạy tốt, giáo án tốt; chỉ đạo biên soạn tài liệu, giáo án các tiết dạy địa phương. Tổ chức hội thảo về giảm thiểu học sinh yếu, kém và giảng dạy chương trình 2 buổi/ngày. Tổ chức tập huấn tích hợp giáo dục môi trường trong các môn học.
- Chỉ đạo, triển khai việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đúng quy định của Bộ GD&ĐT đã được tập huấn. Tập trung chỉ đạo dạy học phù hợp với từng đối tượng của học sinh trên cơ sở đảm báo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
- Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng thông qua các tổ chuyên môn; chú trọng đến công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở các môn học.
- Tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật khó khăn trong học tập.
- Tổ chức tập huấn giáo viên tổng phụ trách Đội các trường TH với 11 người tham gia; tổ chức tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường tại trường TH Trần Phú, TH Quảng Phú 1, TH Chánh Lộ với 160 học sinh và giáo viên tham gia; hỗ trợ 12 panô, tranh, ảnh các loại phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường.
* Kết quả xếp loại cuối năm:
- Hạnh kiểm:
Thực hiện đầy đủ:                    10125/10124 =     99,99%;
Thực hiện chưa đầy đủ: 01/10125    =       0,001%.
- Học lực:
 + Tiếng Việt:
Giỏi:           7062/10125          =       69,7%;
Khá:            2217/10125          =       21,9%;
Trung bình:          704/10125  =       6,9%;
Yếu:            142/10125 =       1,5%.
+ Toán:
Giỏi:           7439/10125          =       73,5%;
Khá:            1778/10125          =       17,6%;
Trung bình:          679/10125  =       6,7%;
Yếu:            229/10125 =       2,2%.
Không có học sinh bỏ học.
b) Giáo dục trung học cơ sở.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch giáo dục, chương trình và sách giáo khoa theo đúng phân phối chương trình của Sở GD&Đ một cách linh hoạt, sáng tạo.
- Triển khai giảng dạy chương trình ngoại ngữ cho 100% học sinh THCS; thực hiện chương giảng dạy tự chọn đủ thời lượng, đúng theo hướng dẫn; dạy học hướng nghiệp được các trường thực hiện đúng kế hoạch, phù hợp với từng trường, địa phương.
- Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
- Thực hiện tích hợp một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
- Tăng cường công tác giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội; giáo dục trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác  phổ biến giáo dục pháp luật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh trong thành phố gắn với kế hoạch tăng cường xây dựng “trường học không có tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác”, “trường học thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật”.
- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra đánh giá:
+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng qua sử dụng hợp lí sách giáo khoa, thiết kế bài giảng, sắp xếp hợp lí hoạt động của giáo viên và học sinh; rèn luyện kỹ năng tự học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và hứng thú học tập của học sinh.
+ Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường; tổ chức dự giờ, hội thi giáo viên giỏi. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy... Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn tại các trường. Đẩy mạnh “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học”
- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng và thực hiện chặt chẽ quy trình biên soạn đề kiểm tra, đề thi cho các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.
Thường xuyên dự giờ, kiểm tra hồ sơ, giáo án, đánh giá xếp loại theo đúng quy định; tổ chức khảo sát chất lượng, kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Tăng cường công tác quản lý, sinh hoạt chuyên môn tổ nhóm, sử dụng tối đa đồ dùng dạy học; tổ chức kiểm tra nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng.
- Triển khai giáo dục cho học sinh kiến thức về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục. Thực hiện việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong các giờ học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Tổ chức tập huấn giáo viên tổng phụ trách Đội các trường THCS với 10 người tham gia; tổ chức tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường tại trường THCS TH Trần Phú, THCS Quảng Phú, THCS Chánh Lộ với 170 học sinh và giáo viên tham gia; hỗ trợ 12 panô, tranh, ảnh các loại phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường.
- Kết quả xếp loại học kỳ I:
+ Hạnh kiểm:
          Tốt:             4452/6563  =       67,8%;
Khá:            1794/6563  =       27,3%;
Trung bình:          283/6563    =       4,3%;
Yếu:            34/6563      =       0,5%.
+ Học lực:
          Giỏi:           1019/6563  =       15,5%;
Khá:            2123/6563  =       32,3%;
Trung bình:          2080/6563  =       31,7%;
Yếu:            1254/6563  =       19,1%;
Kém:                    87/6563      =       1,3%.
Trong học kỳ có 28 học sinh bỏ học. Lí do: Do học yếu kém dẫn đến chán học và bỏ học, do một số ít phụ huynh lo đi làm ăn xa, ít qua tâm đến con em nên học sinh không xác định được mục đích học tập).
4. Giáo dục thường xuyên.
- Củng cố và phát triển hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục thường xuyên:
- Số trung tâm học tập cộng đồng đã được thành lập và đi vào hoạt động 10/10 xã, phường. Cơ sở làm việc của trung tâm phần lớn là mượn hội trường của UBND xã, phường. Các trung tâm đã được cấp kinh phí hàng năm cho việc tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên hoạt động của các trung tâm là chưa hiệu quả. Phòng GD&ĐT thành phố đang chờ hướng dẫn chung của Sở GD&ĐT.
- Công tác chống mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ:
Số người trong độ tuổi phải phổ cập giáo dục rất thấp (0,2%), theo số liệu điều tra thời điểm tháng 12/2012:
Tổng số dân trong độ tuổi 15-35:               41881 người.
Tổng số dân trong độ tuổi 15-35 biết chữ: 41824 người.
Tỷ lệ dân trong độ tuổi 15-35 biết chữ:      99,9%.
Có 10/10 xã, phường đạt chuẩn Phổ cập GDTH-ĐĐT và PCGD THCS trong năm 2012.
- Về PCGD mầm non trẻ 5 tuổi: Theo kế hoạch thành phố PCGD mầm non trẻ 5 tuổi vào năm 2014.
5. Kết quả các hội thi.
- Tổ chức Hội thi “Đàn Piano kỹ thuật số” cấp thành phố cho 12 giáo viên và 06 học sinh đến từ 12 trường mầm non, tiểu học và THCS. Kết quả: Giải A: 06, giải B: 03, giải C: 03. Thành lập đội tuyển tập luyện theo kế hoạch để tham gia dự thi cấp tỉnh gồm 04 giáo viên và 04 học sinh.
- Tổ chức Hội thi “Thiết kế bài giảng điện tử Elearning” cấp thành phố, có 18 tập thể, 32 cá nhân đến từ 11 trường tiểu học với 118 sản phẩm. Kết quả có 29 sản phẩm đạt giải; trong đó nhất 3 (3 cá nhân), nhì 5 (2 tập thể và 3 cá nhân), ba 6 (1 tập thể và 5 cá nhân), khuyến khích 15 (7 tập thể và 8 cá nhân); tham gia dự thi cấp tỉnh đạt 42 giải; trong đó 05 giải nhất, 17 giải nhì, 20 giải ba.
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi mầm non. Kết quả có 25/38 giáo viên đạt giải (nhất 1, nhì 7, ba 7, khuyến khích 10).
- Tổ chức Hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học cấp thành phố. Kết quả: Có 14 tập thể đạt giải; trong đó nhất: 5, nhì: 4, ba: 5 và 40 giải cá nhân; trong đó nhất: 6, nhì: 6, ba 14, khuyến khích: 14. Phòng GD&ĐT thành phố thành lập Đoàn tham gia dự thi cấp tỉnh gồm 26 cán bộ, giáo viên tham gia. Kết quả: Đạt 18 giải cá nhân; trong đó nhất: 2, nhì: 4, ba: 12 và giải nhất toàn đoàn.
- Tổ chức thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố. Kết quả có 22 học sinh đạt giải; trong đó nhất: 2, nhì: 3, ba: 8, khuyến khích: 9.
III. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Giao chỉ tiêu biên chế đủ và kịp thời cho các trường. Tất cả giáo viên nói chung và giáo viên mầm non được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định.
Tiếp nhận 23 giáo viên thuyên chuyển về thành phố. Điều động luân chuyển trong thành phố 08 giáo viên (trong đó thuyên chuyển từ các trường lên Phòng GD&ĐT 02 trường hợp); xét đề nghị bổ nhiệm vào ngạch cho 13 giáo viên; cử 09 cán bộ, giáo viên tham gia học quản lý giáo dục. Ban giám hiệu các trường từng bước được kiện toàn.
Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Giải quyết kịp thời việc nâng lương cho 416 trường hợp và phụ cấp TNVK cho 920 trường hợp. Công nhận hết thời gian tập sự là 13 người. Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54 của Chính phủ cho 920 cán bộ, giáo viên toàn ngành (tính đến 31/12/2012).
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành là con Liệt sĩ, bản thân là thương binh, bệnh binh và quân nhân xuất ngũ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 với 24 người tham dự.
Thực hiện việc đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên theo các tiêu chí đã được quy định.
IV. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất.
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cơ sở theo Nghị định 43; hướng dẫn các đơn vị kiểm tra, tự kiểm tra các quy định về thu chi tài chính, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
- Thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu đầu năm học 2012-2013; tổng hợp số liệu, báo cáo Sở GD&ĐT và UBND thành phố theo quy định. Qua kiểm tra hầu hết các đơn vị chấp hành tốt, đúng. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa chặt chẽ trong quá trình phối hợp giữa hội cha mẹ và nhà trường.
 - Trong học kỳ, Hội khuyến học các cấp đã trao 211 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 111.000.000 đồng; xét miễn học phí cho 483 học sinh trị giá 128.680.000 đồng, xét giảm học phí cho 102 học sinh trị giá 13.820.000 đồng.
Ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước, nguồn kinh phí của nhân dân đóng góp trên 340.000.000 đồng để đóng mới bàn ghế, tu sửa cơ sở vật chất cho các trường, cụ thể là Trường MN 2/9, Trường TH Nghĩa Chánh, Trường THCS Nghĩa Chánh, Trường THCS Nghĩa Dũng, Trường MN Lê Hồng Phong.
- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc tu sửa trường, lớp. Trong hè đã tu sửa được 92 phòng học, phòng làm việc xuống cấp chuẩn bị cho năm học mới.
- Tham mưu cho UBND thành phố trang bị 1109 bộ bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh với kinh phí trên 500 triệu đồng cho các trường MN 2/9, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, TH Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Lộ, Nghĩa Dõng, THCS Nguyễn Nghiêm, Chánh Lộ. Mua sắm đồ dùng dạy học, sách giáo khoa để bổ sung cho các trường từ nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu.
          - Về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong năm 2012, tỉnh đã kiểm tra công nhận 5 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: TH Nghĩa Lộ, THCS Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Chánh, Trần Phú và trường MN Hoa Hồng.
- Về phát triển trường lớp. Trường MNTT Phú Hiệp ở phường Trần Phú đã được thành lập và đi vào hoạt động từ 9/2012; đến nay đã mở được 6 lớp với 200 cháu. Đang cho chủ trương thành lập trường MNTT Ánh Mai, Măng Non ở phường Quảng Phú, trường MNTT Anh Đào ở phường Nghĩa Lộ.
V. Những khó khăn và kiến nghị.
1. Những khó khăn, bất cập.
- Các trường đã thực hiện tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy; cán bộ quản lý được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn lúng túng. Một số kế toán các trường chưa phải là biên chế. Chưa thực hiện được việc giao tự chủ cho 07 trường mầm non.
- Cơ sở vật chất của ngành nói chung, các trường nói riêng đã tập trung đầu tư nhưng hiện nay một số trường mầm non xã phường cơ sở vật chất còn tạm bợ, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các cháu còn thiếu.
- Công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6) còn bất cập. Việc điều chuyển giáo viên chưa thực hiện được.
2. Kiến nghị đối với các cấp.
- Đối với Sở GD&ĐT:
+ Có kế hoạch cấp phát các loại hồ sơ, sổ sách kịp thời hơn ngay trước khi bước vào năm học mới để các đơn vị thực hiện công tác quản lí tốt hơn.
+ Các văn bản chỉ đạo cơ sở cần có thêm thời gian để tổ chức thực hiện, thực tế có một số văn bản quá gấp, khi nhận được đã hết hạn gây khó khăn cho các đơn vị trong việc tổng hợp và báo cáo.
+ Cần thống nhất trong việc chỉ đạo, định hướng ứng dụng CNTT đồng thời bổ sung trang thiết bị CNTT cho các trường của Phòng GD&ĐT thành phố, để tăng cường việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí.
- Đối với UBND thành phố:
+ Quan tâm bố trí kinh phí cho giáo dục, tập trung xây dựng CSVC cho các trường nhất là các trường mầm non để thực hiện việc PCGD mầm non trẻ 5 tuổi trong năm 2014.
+ Tập trung trang bị máy vi tính, đèn chiếu, … cho các trường để đáp ứng yêu cầu của ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng dạy học.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2012-2013.
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động của ngành; tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2. Triển khai có hiệu quả các Đề án: Phát triển giáo dục thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố giai đoạn 2011-2020; Điều chuyển cán bộ quản lý các trường học thuộc thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch Điều chuyển giáo viên, hè năm học 2012-2013.
3. Thực hiện PCGD cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD TH và THCS theo chỉ thị 10-CT/TW. Huy động trẻ đến trường 99%, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi học bán trú và 2 buổi/ngày; 100% các cơ sở GDMN thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.
4. Giao kế hoạch năm 2013 cho các trường; tiếp tục chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính theo NĐ 43 và NĐ 115 của Chính phủ; chỉ đạo các trường thực hiện ba công khai theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra dạy thêm học thêm theo Thông tư 17 và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, thực hiện xét và báo cáo theo quy định.
6. Tiếp tục chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng và quản lí chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.
7. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dẫn.
8. Có biện pháp giảm tải ở một số trường trung tâm; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013.
9. Tổ chức các hội thi cấp thành phố theo kế hoạch năm học và tham gia đầy đủ, đạt kết quả cao các hội thi cấp tỉnh.
 
Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I và một số nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2012-2013 của Phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi./.
     
Nơi nhận:                                             
- Sở GD&ĐT Quảng Ngãi;                              
- UBND thành phố;
- Phó CT UBND Nguyễn Tiến Dũng;
- Ban Tuyên giáo;
- Văn phòng Thành ủy;                                               
- Văn phòng UBND;   
- Các trường trực thuộc;
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT                                       
- Lưu: VT, HC. 
                                            TRƯỞNG PHÒNG
                                                      (đã kí)
 
                                             Nguyễn Văn Anh
   

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Văn Anh

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

video
Liên kết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay7,827
  • Tháng hiện tại182,797
  • Tổng lượt truy cập1,436,950
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website Phòng Giáo Dục và Đào tạo thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây