GIỚI THIỆU

          Theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Thành phố, có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. 

            Về quy mô giáo dục, Năm học 2016-2017 Phòng GD-ĐT Thành phố có 85 đơn vị trường học trực thuộc gồm: mầm non có 32 trường (8 trường tư thục), tiểu học có 30 trường và THCS có 23 trường nằm trên địa bàn của 09 phường và 14 xã. Tổng số học sinh 46.030 em gồm: mầm non có 11.110 cháu, tiểu học có 20.800 học sinh và THCS có 14.120 học sinh. Về đội ngũ CB, GV, NV toàn ngành có 2955 người (225 giáo viên tư thục), trong đó biên chế giao có 2.611 người (mầm non 552, tiểu học 998 và THCS 1061 biên chế).

            Về số lượng học sinh học 2 buổi/ngày và bán trú. Bậc mầm non có 9789/ 11207cháu (310/ 353lớp) học bán trú chiếm 88%, cấp tiểu học có 9.069/20.800 học sinh học 2 buổi/ ngày chiếm 44%. Đồng thời, Phòng GD-ĐT còn phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo hoạt động của 23 Trung tâm giáo dục cộng đồng và theo dõi nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục  trên địa bàn. 

Trong giai đoạn 5 năm qua (2010-2015); phấn đấu vì mục tiêu đổi mới, phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, Phòng GD&ĐT thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND Thành phố và Sở GD-ĐT Quảng Ngãi giao. Sự nghiệp giáo dục Thành phố đã đạt được nhiều kết quả và thành tích trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường; chất lượng giáo dục được củng cố đặc biệt học sinh giỏi các cấp (thành phố, tỉnh và quốc gia) tăng nhanh; trình độ năng lực chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ CBQL và giáo viên được nâng cao. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT Thành phố tham mưu có hiệu quả trong việc đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa; tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác dạy- học và đổi mới chương trình giáo dục. Đồng thời, Phòng GD-ĐT Thành phố luôn chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục phối hợp trong và ngoài nhà trường...
Đến nay, toàn thành phố có 100% đơn vị xã, phường đạt chuẩn quốc gia về phổ cập Giáo dục – xóa mù chữ, Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi hoàn thành trong năm 2015.    
Trong xu thế đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29, Để quyết định cho những bước tiến mới của ngành giáo dục thành phố, trong giai đoạn 5 năm tới (2016-2020) giáo dục thành phố Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp về: Phát triển giáo dục thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, Qui hoạch mạng lưới trường lớp học trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 theo đề án; Triển khai Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 Thành phố Quảng Ngãi có 80% trường mầm non, có 95% trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; 100% học sinh tiểu học và 50% học sinh THCS được học 2 buổi/ngày; mỗi cấp bậc học có trường chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cao của phụ huynh và học sinh.


Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Quảng Ngãi, sự phối hợp của các phòng, ban, xã, phường và sự tin tưởng của nhân dân thành phố, cùng với sự nỗ lực của chính mình, chắc chắn đến năm 2020 giáo dục thành phố Quảng Ngãi sẽ giải quyết được các bài toán đặt ra về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phẩm chất đạo đức nhà giáo và kỷ luật kỉ cương học đường !

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi