Sunday, 22/05/2022 - 14:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
 • Đặng Văn Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914574567
  • Email:
   dvthinhpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, thanh tra.

 • Nguyễn Ngọc Lai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983197449
  • Email:
   supervisor.lai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất và thư viện.

 • Trần Thị Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918728816
  • Email:
   pgdthanhpho@quangngai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách văn thư Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

 • Nguyễn Ngọc Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01659977787
  • Email:
   thanhpgdtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Thi đua