Sunday, 05/12/2021 - 18:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Kết quả công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2017

Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Kiểm tra thực hiện Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 27/8/2014 của Thành ủy và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại 10 đơn vị cơ sở.

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10

và chương trình công tác tháng 11 năm 2017

 

 

I. Kết quả công tác tháng 10

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Kiểm tra thực hiện Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh; Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 27/8/2014 của Thành ủy và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại 10 đơn vị cơ sở.

- Tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan Phòng GD&ĐT thành phố, nhiệm kỳ 2017-2022; Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT thành phố, năm học 2017-2018.

- Hướng dẫn các đơn vị trong ngành, đồng thời tham mưu UBND thành phố tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).

- Hướng dẫn, tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê, tổng hợp năm học 2017-2018, công tác triển khai các văn bản pháp luật.

          - Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị tổ chức trung thu cho học sinh; thăm tặng quà cho các cháu ở các trường mầm non.

2. Công tác Thi đua – Khen thưởng

- Hướng dẫn và tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2017-2018; Tổng hợp danh sách đăng ký thi đua, ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng khoa học thuộc phạm vi chức năng của ngành năm học 2017-2018.

- Tổng hợp và nhận hồ sơ đăng ký đề tài, sáng kiến của các cá nhân đề nghị công nhận cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp toàn quốc.

- Nhận và cấp phát Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2016 cho  cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

- Cấp giấy chứng nhận LĐTT, hoàn thành việc chi trả tiền khen thưởng cho các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo các quyết định của UBND thành phố năm học 2016-2017.

 

3. Về công tác tổ chức cán bộ

- Tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ, UBND thành phố về quản lý sử dụng biên chế.

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2017-2018 về Sở GD&ĐT.

- Thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tham gia công tác tổ chức thi tuyển dụng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm 2017.

- Tiếp tục tham mưu UBND thành phố kiện toàn CBQL các trường.

4. Công tác Kế hoạch – Tài vụ

- Tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí cho biên chế, hợp đồng tăng thêm của các trường, kinh phí tăng giảm do luân chuyển giáo viên để xin bổ sung kinh phí và điều chỉnh kinh phí cho các trường trực thuộc. Tham mưu xin bổ sung kinh phí cho các trường có giao tăng chỉ tiêu biên chế, hợp đồng chưa được bố trí kinh phí trong kế hoạch năm 2017.

- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm và các khoản thu đầu năm học 2017-2018. Tổng hợp báo cáo các khoản thu đầu năm của 77 trường công lập trực thuộc.

- Tổ chức họp trực báo kế toán định kỳ vào ngày 20/10/2017.

5. Giáo dục Mầm non

- Tổ chức Hội thi “Cô nuôi trẻ giỏi” cấp thành phố.

- Thăm và tặng quà trung thu cho 06 trường mầm non: Quảng Phú, Trương Quang Trọng, Nghĩa An, Tịnh Châu, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ.

- Đón đoàn của tỉnh về kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đối với 03 trường mầm non: Lê Hồng Phong, Nghĩa Dũng và Tịnh Ấn Tây.

- Báo cáo tình hình đầu năm học về Sở GD&ĐT.

- Cập nhật số liệu phổ cập GDMNTNT lên hệ thống trực tuyến.

- Họp trực báo hiệu trưởng.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm thành phố, đồng bằng.

6. Giáo dục Tiểu học và THCS

- Tiếp tục hỗ trợ chuyên môn ở một số trường tổ chức dạy TV1-CGD.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

- Tỉnh kiểm tra và đã công nhận thư viện Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hòa đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ GD&ĐT.

- Tham gia tập huấn chuyên môn cho GVCC cấp THCS.

- Tổ chức tập huấn và triển khai công tác phổ cập.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Kiểm tra dạy thêm, học thêm và các khoản thu đầu năm học đối với 10  trường THCS, tiểu học và mầm non công lập trực thuộc.

- Kiểm tra nội bộ Trường MN Tịnh Ấn Đông, Tiểu học Nghĩa Dũng; kiểm tra chuyên môn Trường MN Quảng Phú, Tiểu học Nam Hà, THCS Nghĩa Hà.

- Kiểm tra chuyên đề một số trường mầm non.

          - Kiểm tra công tác CSGD trẻ; kiểm tra nhóm/lớp tư thục tại các xã, phường.

8. Công tác phối hợp

Tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng; phòng chống dịch trong trường mầm non và các nhóm/lớp gia đình.

9. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và tăng cường CSVC

- Tỉnh kiểm tra công nhận các trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 đối với THCS Tịnh Kỳ, MN Lê Hồng Phong, MN Tịnh Ấn Tây, MN Nghĩa Dũng.

- Tiếp tục kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các xã, phường thống kê số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chức năm 2017. Cập nhật số liệu phổ cập GDMNTNT lên hệ thống trực tuyến.

- Tiến hành xây dựng các nhà vệ sinh theo đề án phát triển giáo dục thành phố đến năm 2020.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11

1. Tham mưu UBND thành phố tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. Tổ chức Hội diễn Văn nghệ ngành nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

3. Triển khai cổng thông tin điện tử trực tuyến Phòng GD&ĐT thành phố.

4. Tiếp tục kiện toàn CBQL trường học; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc báo cáo công tác tổ chức năm 2017 và chuẩn hóa dữ liệu PMIS, báo cáo dữ liệu PMIS về Sở GD&ĐT.

5. Hướng dẫn các trường việc quản lý và sử dụng kinh phí cuối năm 2017 và chuẩn bị quyết toán năm theo niên độ tài chính. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018. Hướng dẫn các trường rà soát kinh phí chi cho con người năm 2017 để tổng hợp, trình UBND thành phố có Quyết định điều chỉnh kinh phí chi cho con người.

6. Giáo dục Mầm non: Tổ chức họp ban hướng dẫn chuyên môn mầm non thành phố. Tham gia Hội thi “Cô nuôi trẻ giỏi” cấp tỉnh. Tập huấn chương trình GDMN sau sửa đổi (phần thực hành) cho CBQL, giáo viên cốt cán nhà trẻ, mẫu giáo do Sở triển khai và tổ chức triển khai lại cho đơn vị; kiểm tra việc thực hiện “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và việc sử dụng các học liệu của trẻ. Kiểm tra chuyên đề một số trường mầm non.

7. Giáo dục Tiểu học: Tổ chức thi GVCN giỏi cấp trường; Giao lưu tài năng cho giáo viên tiếng Anh tiểu học cấp thành phố; sinh hoạt chuyên môn cụm trường môn Mĩ thuật. Tổ chức Giao lưu “Ngày hội học sinh năng khiếu” cấp trường.

8. Giáo dục THCS:  Tổ chức thi chọn HSG lớp 9 cấp thành phố. Tổ chức chấm, chọn sản phẩm tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.

9. Kiểm tra chuyên môn Trường Mầm non 2/9, Tiểu học Tịnh Thiện; nội bộ Trường THCS Nghĩa Lộ, Tiểu học Đông Hà, Mầm non Nghĩa Phú và Nghĩa An. Kiểm tra quá trình triển khai dạy và học tiếng Anh theo chương trình mới (10 năm).

10. Đón Đoàn tỉnh kiểm tra công nhận trường Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hòa đạt chuẩn Quốc gia.

11. Tiếp tục kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.

12. Các đơn vị hoàn thành việc cập nhật số liệu phổ cập giáo dục vào hệ thống thông tin điện tử phổ cập giáo dục. Kiểm tra kết quả nhập dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Phòng GD&ĐT thành phố báo cáo./.

                                      

                                                                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                            (Đã ký)

                                                                                           Dương Thị Như Cẩm

  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết